Työnohjausta, konsultointia ja neuropsykiatrista valmennusta

Haastavat asiakassuhteet, tulehtunut työilmapiiri, yrityksen heikko tuottavuus tai pyrkimys pysyä työlle asetetuissa tavoitteissa – tässä joitakin tyypillisimpiä syitä työnohjauksen tai konsultaation käynnistämiseen

Joskus arki hiertää ja elämänhallinta on heikkoa - tällöin ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta valmennuksesta on hyötyä

PALVELUNI

Ryhmätyönohjaus

Monenlaisiin tarpeisiin esim. tietylle ammattiryhmälle tai tiimille joko pitkäaikaisena tai vain muutaman kerran toteutuksena

Yksilötyönohjaus

Yksilön voimavarojen ja työmotivaation ylläpitämiseen. Voi toteutua joko säännöllisenä pitkäaikaisena ohjauksena tai joskus riittää vain muutaman kerran tapaaminen

Yhteisötyönohjaus

Esim. työyhteisön kohtaamiin työilmapiiriongelmiin tai haastavien asiakassuhteiden aiheuttamiin työmotivaation katoamisiin. Pituus ohjaukselle määrittyy aivan työyhteisön tarpeen mukaan

Konsultointi

Työyhteisön tuottamattomuuden tai työilmapiirin tulehtumiseen johtaneiden syiden selvittelyyn ja parannusehdotuksiin saatetaan joskus tarvita ulkopuolisen henkilön konsultointiapua. Konsultoin myös erityislasten/ ja –nuorten kasvuun ja ohjaukseen liittyvissä asioissa ratkaisukeskeisellä työotteella. Tapaamiskerrat konsultoinneille määräytyvät aivan asiakkaan tarpeista käsin

Neuropsykiatrinen valmennus
(Nepsy-valmennus)

Neuropsykiatrisia pulmia omaavien yksilöiden ohjaamista ja tukemista auttaen heitä löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan. Valmentajana pyrin lisäämään valmennettavan myönteisiä tunnekokemuksia ja löytämään hänen kanssaan "piilossa olleita" vahvuuksiaan

ESITTELY

Pirjo Brandt
  • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (KirsiConsulting Oy)
  • Työnohjaaja (STOry)
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Helsingin yliopisto)
  • Kuntohoitaja (Espoon terveydenhuolto-oppilaitos)

    Työnohjaajana kokemusta yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksista sekä yksityisen että julkisen sektorin parista. Olen ohjannut myös esimiestehtävissä toimivia.

Lähestyn asioita ja tilanteita kaikkia ihmisiä arvostaen ja pidän ohjauksissani tärkeänä dialogista keskustelua. Toisinaan käytän asiakkaiden salliessa myös toiminnallisia menetelmiä, mikäli asiakas niin haluaa. Tämän päivän työnteon tahti on kovaa ja aina kaikki eivät pysy syystä tai toisesta tahdissa mukana. Vaatimukset ovat kovia sekä alaisille että esimiestehtävissä oleville. Työnohjaajana autan asiakkaitani katselemaan työtään uudesta näkökulmasta, vahvistan työrooleja ja autan tiimejä ja työyhteisöjä palaamaan tarvittaessa perustehtävän juurelle. Organisaatioissa on tapahtunut paljon muutoksia, joiden tuomia haasteita voin jäsennellä asiakkaideni kanssa ja auttaa heitä toimimaan uudenlaisten paineiden alla positiivisin mielin.
-Pirjo Brandt

OTA YHTEYTTÄ